Tick tock, tick tock, ... Tick tock, tick tock, ...

به زودی بازخواهیم گشت